PRINT CARDS

Call Support Free: 0505511775

Toimitusehdot

Sopimusehdot

 

Yleiset sopimusehdot
Yleiset sopimusehdot – Tietoja asiakkaille

 

A. Yleiset sopimusehdot, NS Schneider Media

 

I. Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen

Seuraavia, NS Schneider Media sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa NS Schneider Media verkkokaupan, muun etämyynnin, kuten sähköpostimyynti, ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa.

Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia,

niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei NS Schneider Media verkkokauppa ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuksen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain ja ainoastaan

ko. yksittäiseen sopimukseen. NS Schneider Media verkkokaupan sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että NS Schneider Media verkkokauppa on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena

Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

 

II. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka.

Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapostisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki NS Schneider Media verkkokaupan lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite

on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

NS Schneider Media verkkokauppa on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta

ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse,

faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (telekommunikaatiojärjestelmät, esim. SMS). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä

tavoilla johtuen siitä ettei kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun NS Schneider Media verkkokauppa on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

NS Schneider Media verkkokaupan sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty.

NS Schneider Media verkkokauppa on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtuneista virheistä mikäli voidaan todistaa että virhe on tapahtunut NS Schneider Media verkkokaupan viestilähetyksessä.

Asiakkaalla on lupa lähettää aineistoa joka todistaa että syy siihen ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

NS Schneider Media verkkokauppa ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä,

kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa joka osoittaa että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle

tarpeellinen/tärkeä.

 

III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa NS Schneider Media verkkokaupalle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin NS Schneider Media verkkokaupan Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua

NS Schneider Media verkkokaupan tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan,

sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että

asiakas on toimittanut NS Schneider Media verkkokaupalle valtakirjan ja NS Schneider Media verkkokauppa on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa

muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. NS Schneider Media verkkokaupalla on oikeus kieltäytyä

hyäksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on pornografista, rasistista, loukkaavaa tai muutoin lainvastaista.

 

IV. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että NS Schneider Media verkkokauppa voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen

käsitteleminen on NS Schneider Media verkkokaupan toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.

 

V. Hinnat ja laskutus

NS Schneider Media verkkokaupan ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron,

ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen

syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Asiakas saa tarvittaessa tuotteestaan näytteen ko. tuotteesta, normaalilla myyntihinnalla. Aloitusmaksua ei peritä. Mikäli tiedostot eivät ole painovalmiita, peritään tarvittavasta työstä lisämaksu.

NS Schneider Media verkkokauppa lähettää laskuja ainoastaan sähköpostitse, ellei ostoa suoriteta suoraan verkkokaupassa. Tilauksellaan asiakas hyväksyy laskutustavan. Lasku ei ole edellytys

kauppahinnan erääntymiselle.

 

VI. Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtuviin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen

jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon” hänen tilauksensa

menee käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu.

Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt painosta

toimitusajan kuluessa tai, toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että NS Schneider Media verkkokaupan alihankkijoiden

toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli NS Schneider Media verkkokauppa ei noudata sovittua toimitusaikaa,

tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla

on oikeus sopimuksen purkamiseen. NS Schneider Media verkkokauppa ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat

NS Schneider Media verkkokaupasta riippumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran

valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat NS Schneider Media verkkokaupan alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa

NS Schneider Media verkkokauppa on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. NS Schneider Media verkkokauppa voi myös purkaa sopimuksen

kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli NS Schneider Media verkkokaupan on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. NS Schneider Media verkkokauppa ilmoittaa

esteestä asiakkaalle viipymättä.

 

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle,

viimeistään kuitenkin sillion, kun tavara lähtee painosta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa NS Schneider Media verkkokaupan oma

henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy NS Schneider Media verkkokaupasta

riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä

siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella

NS Schneider Media verkkokauppa voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

 

VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

NS Schneider Media verkkokauppa suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa

ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Internet-sivuillamme kohdassa “Painotietojen lähettäminen”. Mikäli formaatit tai määritelmät poikkeavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu.

Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja NS Schneider Media verkkokaupalle.

NS Schneider Media verkkokauppa ei tarkista ko. tietoja. Vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä

NS Schneider Media verkkokauppa painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. NS Schneider Media verkkokauppa ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat

aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita NS Schneider Media verkkokauppa pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen

vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muodossa, NS Schneider Media verkkokauppa pystyy muuttamaan tietoja. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja muuttamisessa niiden alkuperäinen

väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on

yksinomaan hänellä.

 

IX. Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin viiden (5) päivän kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen,

että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai

tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

 

X.Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, NS Schneider Media verkkokauppa päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe.

Mikäli NS Schneider Media verkkokauppa ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu,

asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. NS Schneider Media verkkokauppa vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla

tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä

vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

 

XI. Korvausvastuu

NS Schneider Media verkkokauppa vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa NS Schneider Media verkkokauppa ei vastaa muista kuin itse

tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta

NS Schneider Media verkkokauppa vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin NS Schneider Media verkkokaupan korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajita,

alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

 

XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

NS Schneider Media verkkokaupan tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat NS Schneider Media verkkokaupan omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen

käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. NS Schneider Media verkkokaupan tuotteet valmistetaan

ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä NS Schneider Media verkkokauppa vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien

hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa

lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa NS Schneider Media verkkokaupan vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia

vaatimuksia .

 

XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

NS Schneider Media verkkokauppa pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja,

omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki NS Schneider Media verkkokaupan saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin

oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä NS Schneider Media verkkokaupan Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa

arvonlisäveroineen NS Schneider Media verkkokaupalle tämän saatavien vakuudeksi. NS Schneider Media verkkokauppa hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. NS Schneider Media verkkokauppa ei

kuitenkaan ryhdy perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai

yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa NS Schneider Media verkkokaupalla on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan NS Schneider Media verkkokaupalle

kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa NS Schneider Media verkkokaupalle.

Maksuviivästyksien tapahduttua NS Schneider Media verkkokaupalla on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä NS Schneider Media verkkokauppa vapauttaa vakuudet, mikäli

vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, NS Schneider Media verkkokaupalla on oikeus ottaa

tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei NS Schneider Media verkkokauppa toisin ilmoita.

 

XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen)

jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain,

mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

 

XV. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin NS Schneider Media verkkokaupan ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka

NS Schneider Media verkkokaupan kotipaikan tuomioistuin, mutta NS Schneider Media verkkokaupalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa

tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen.

 

 

B. Tietoja asiakkaille

 

Täten tiedotamme, miten sopimus kanssamme syntyy ja miten tilauksenne käsitellään ja toteutetaan. Asiakastiedotteen voitte tulostaa ja/tai kopioida ja säilyttää, joten tiedot ovat aina

käytettävissänne.

 

Tämä asiakastiedote ei ole sopimusehto, vaan tilaukseenne ja jokaiseen sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia NS Schneider Media verkkokaupan yleisiä sopimusehtoja.

 

I. Tiedot tuotteiden tarjoajasta

Osoitteessa www.ns-media.fi esitetyt tuotteet tarjoaa


NS Schneider Oy

Porvoontie 286

07600 Myrskylä

Kotipaikka: Myrskylä

 

Y-tunnus 3103791-4

Puhelin 050 5511 775

Sähköposti: info@ns-media.fi

Internet: www.ns-media.fi

 

Alv-rek. FI31037914

 

II. Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä


NS Schneider Media käyttää teidän antamia henkilötietoja (kuten esim. nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemaanne maksutapatiedot sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen

toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

 

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte

peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai myös poistaa rekisteristä.

Tästä teille ei synny muita kuluja kuin mitä suoritatte palveluntarjoajallenne sähköpostin lähettämisestä. Noudatamme henkilötietolakia (523/22.4.1999). Henkilötietolain 10 §:n mukainen

rekisteriseloste löytyy osoitteesta Rekisteriseloste

 

III. Tuoteselostus


Voitte tutustua valitsemaanne ja luomaanne tuotteeseen painikkeella ”Katso tuotetta” ja voitte tulostaa sen.

Hinnat on ilmoitettu yksilöllisesti valitsemallenne tuotteelle.

Alustavan ja sitomattoman tarjouksen voitte tulostaa painikkeella ”Tulosta tarjous”.

 

IV. Sopimuksen tekeminen

Sopimus Teidän ja NS Schneider Media verkkokaupan välillä syntyy siten, että valitsette ensin itsellenne tuotteet ja määrän. Tämän jälkeen ladataan painotiedostot, lisätään ne ostoskoriin. Ostovaiheessa syötätte toimitusosoitteen, tarkastatte tietojenne oikeellisuuden sekä hyväksytte toimitusehdot ja maksatte tilauksen. Lähetetty ja/tai maksettu tilaus on sitova.

Tilauksenne saapuminen vahvistetaan teille viipymättä sähköpostitse tilauksen lähettämisen jälkeen. Sopimus syntyy, kun hyväksymme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen

sähköpostitse.

 

V. Maksu ja toimitus

Maksaminen

Mikäli tilaus tehdään paikan päällä NS Schneider Median toimitiloissa, maksun voi suorittaa korttimaksuna tai erikseen sovittaessa laskutuksella.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay

Maksutavat

Visma Pay-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Joustoluotto.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

Toimitus

Express-toimitus lähetetään seuraavana arkipäivänä tilauksesta, mikäli painotiedot on toimitettu NS Schneider Medialle ennen klo 10:00. Muutoin lähetys siirtyy seuraavaan päivään.

Standard-tilauksen toimitusaika on 3-5 arkipäivää. 

NS Schneider Median oman tuotannon tuotteiden toimitusaika on aina 3-5 arkipäivää.

Toimitustavaksi on mahdollista valita Posti tai Matkahuolto. Toimituksen hinta vaihtelee tilauksen koon ja painon mukaan. Tilaukset voi myös noutaa NS Schneider Median toimitiloista aukioloaikojen puitteissa. NS Schneider Media tiedottaa asiakkaalle sähköpostitse, kun tuotteet ovat noudettavissa.

 

Posti

Nouto pakettiautomaatista tai noutopisteestä

  • Paketti lähetetään vastaanottajan lähimpään Postin noutopisteeseen tai pakettiautomaattiin
  • Lähetys on noudettava 7 päivän kuluessa saapumispäivästä
  • Saat ilmoituksen tekstiviestitse kun paketti on noudettavissa 

Matkahuolto

Nouto Matkahuollon toimipisteestä

  • Paketti toimitetaan lähimpään Matkahuoltoon tai Matkahuolto-asiamiehen pakettipisteeseen tai pakettiautomaattiin, näiden lisäksi paketti on noudettavissa valikoiduista K-Marketeista sekä R-kioskeista
  • Saat ilmoituksen tekstiviestitse kun paketti on noudettavissa

Toimitamme verkkokauppatilauksia tällä hetkellä ainoastaan Suomeen. Erikseen sovittaessa, toimitamme myös EU:n talousalueelle.

 

VI. Tietoa peruuttamisoikeudesta ja palautuksesta

NS Schneider Media verkkokauppa myy ainoastaan painotuotteita, joita valmistetaan asiakkaalle tämän antamien tietojen ja aineistojen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain

(20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa NS Schneider Media verkkokaupan kanssa tehtyä kauppaa ei ole.

Tästä poiketen, kuluttajansuojalain mukainen peruutusoikeus koskee NS Schneider Median mahdollista omaa painotuotantoa, jota NS Schneider Media verkkokauppa myös myy.

NS Schneider Median oman tuotannon tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus ostettaessa tuotteita verkkokaupasta. Palautuksesta on ilmoitettava NS Schneider Media verkkokaupalle kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Palautuksesta koituvat kulut ovat asiakkaan vastuulla. 

 

VII. Virhevastuu ja takuu

Tietoja reklamaatioista ja virhevastuustamme toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpostitse tilausvahvistuksemme yhteydessä. Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä

vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava NS Schneider Media verkkokaupalle kirjallisesti

tai sähköpostilla osoitteeseen info@ns-media.fi. NS Schneider Media verkkokauppa vastaa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään takuuta ei anneta.

 

VIII. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:

Puhelin 050 5511 775

Maanantai-perjantai klo 9 – 17

info@ns-media.fi

NS Schneider Media

 

Myrskylä 12.8.2021

[/ux_text]
Top
X